Accounting Department

Dr. Fatih Cura Navulur Krishna Dr. Uma Shankar Singh Karwan Sherwani

Dr. Dilshad Hamad

Samer H. Al Sabagh Dr. Mohsin Uddinc         Anas Al Haj
 Dr. Kartikey Koti

Dr. Poornananda Medithe

Aws Yhya       Karwan Dhahir 

Halmet Bradosti

Khadija Alaa

Dr. Waqar Ahmad